Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III odc. Storkowo – Ginawa

Nazwa zadania: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III odc. Storkowo – Ginawa

Artykuł z dnia: 2020-03-13 12:15

1. Informacje ogólne;
Zadanie obejmuje budowę odcinka drogi rowerowej Storkowo-Ginawa w oparciu o Umowę Nr 274/8-2/2019 z dnia 08.10.2019 na kwotę brutto: 3 945 584,07 zł, z terminem zakończenia realizacji zamówienia 30.09.2020, oraz wydane Decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych:

 

 • Decyzja Nr 1/2019 z dnia 03.06.2019 na odcinek I w km 7+445 - 10+316
 • Decyzja Nr 2/2018 z dnia 14.09.2018 na odcinek II w km  4+588 - 7+445

Konstrukcja drogi – nawierzchnia bitumiczna na podbudowie z kruszywa łamanego o szerokości 2,0 m (na odcinku gdzie przylega do jezdni – 2,5 m), z przebudową istniejących zjazdów, wycinką kolidującego zadrzewienia i zakrzaczenia oraz renowacją rowów odwadniających. W dniu 15.10.2019r. przekazano Wykonawcy protokolarnie teren budowy i przystąpił on do organizowania placu budowy w celu realizacji robót.

Podmioty zaangażowane przy realizacji:

Realizator Umowy Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Wykonawca robót COLAS Sp. z o.o. , ul. Nowa 49; 62-070 Palędzie
Kierownik Zespołu Nadzoru Inżynier Projektu (IP) – Michał Łaga

2. Postępy prac do 31.12.2019r:

 • rozpoczęto geodezyjne wytyczeniem drogi rowerowej
 • rozpoczęto wycinkę drzew wraz z karczowaniem pni.

W dniu 23.12.2019 odbyło się spotkanie z przedstawicielami ZDP Łobez w trakcie którego dokonano inwentaryzacji stanu technicznego istniejącej nawierzchni drogi powiatowej.

2. Postępy prac do 31.01.2020r:

 • Roboty pomiarowe: Odcinek I, km 0+000 - 2+872,67,  Odcinek II, km 0+000 – 2+831,82
 • Usunięcie drzew i krzaków: Odcinek I, km 1+900 - 2+872,67,  Odcinek II, km 0+000 – 2+831,82
 • Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej Odcinek II, km 0+800  – 2+650
 • Wykonanie koryta ścieżki Odcinek II, km 1+800  – 2+350 

2. Postępy prac do 30.04.2020r:

 • Zakończono roboty pomiarowe;
 • Zakończono wycinkę drzew i krzaków wraz z wywozem karpin;
 • Zakończono roboty rozbiórkowe;
 • Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (zaawansowanie 80%);
 • Roboty ziemne: wykonanie wykopów i nasypów (zaawansowanie 60%);
 • Rozpoczęto profilowanie i zagęszczanie  podłoża pod warstwy konstrukcyjne;
 • Rozpoczęto wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/10

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl