Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica etap IV

 

Tytuł projektu:

"Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap IV"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Cel projektu: Promocja regionu poprzez rozwój turystyki rowerowej.

Planowane efekty: Budowa sieci tras rowerowych.

Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie.

Partnerzy: Gmina Rewal, Gmina Międzyzdroje, Gmina Trzebiatów, Gmina Dziwnów.

Wartość całkowita projektu: 6 392 119,77 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 876 251,47 zł

Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa: 516 833,52 zł


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
ZUBWIT RESKO sp. z o.o. sp.k.
ul. Żeromskiego 43, 72-315 Resko

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
R.D.J – Projektowanie – Nadzór – Wykonawstwo Robert

Andruszko, ul. Dębowa 18b, 72-004 Tanowo

 

Artykuł z dnia: 2020-09-24 11:28

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych – 27.07.2020 r.
 • wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 5 999 344,89 zł
 • planowana data zakończenia umowy (wraz z Aneksem) - 15.06.2021 r.
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 30.07.2020 r.

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych w czterech gminach; Gminie Międzyzdroje, Gminie Dziwnów, Gminie Rewal oraz Gminie Trzebiatów.
W Gminie Międzyzdroje należy wybudować odcinek ścieżki rowerowej w pasie nadmorskim dł. ok. 2,5km o nawierzchni z kruszywa naturalnego łamanego.
W Gminie Dziwnów do wykonania jest remont drogi leśnej od Łukęcina w kierunku Pobierowa o dł. ok. 1km polegający na  uzupełnieniu ubytków kruszywem.
W Gminie Rewal do wykonania są następujące roboty:

 • remont drogi leśnej od Łukęcina w kierunku Pobierowa o dł. ok. 450m polegający na uzupełnieniu ubytków kruszywem,
 • budowa ścieżki rowerowej pomiędzy miejscowościami Pobierowo i Pustkowo o dł. ok 902m o nawierzchni bitumicznej,
 • budowa ścieżki rowerowej od m. Rewal do Niechorza o dł. ok 2 km o nawierzchni bitumicznej wraz z budową oświetlenia,
 • remont drogi leśnej w okolicach m. Pogorzelica o nawierzchni z płyt betonowych na dł. ok 50m oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu na całej długości trasy rowerowej w w/w Gminie wraz z obniżeniem krawężnika w miejscowości Rewal na skrzyżowaniu ul. Klifowej i Łokietka.
W Gminie Trzebiatów należy wybudować odcinek ścieżki przy drodze leśnej od punktu widokowego na plaży w kierunku Mrzeżyna dł. ok 720m o nawierzchni z kruszywa związanego lepiszczem ekologicznym, a także oznakować trasę rowerową na całej długości szlaku rowerowego w w/w Gminie.
Zakres robót budowlanych będzie obejmował:
 • ścinanie drzew z karczowaniem pni,
 • zdjęcie warstwy humusu,
 • roboty rozbiórkowe,
 • wykonanie robót ziemnych – wykopów i nasypów,
 • demontaż starego i budowę nowego oświetlenia,
 • wykonanie projektowanej konstrukcji ścieżki rowerowej,
 • wykonanie robót cząstkowych i remontów,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • roboty wykończeniowe – humusowanie, sadzenie drzew i montaż elementów małej architektury.

Stan istniejący na dzień przekazania placu budowy 30.07.2020 r.

Stan istniejący na dzień 29.09.2020 r.

Po przekazaniu placu budowy 30 lipca 2020 na odcinku Pustkowo-Pobierowo, Rewal – Niechorze oraz w Mrzeżynie wprowadzono tymczasową organizację i rozpoczęto roboty przygotowawcze związane z pomiarami geodezyjnymi, wycinką drzew oraz roboty rozbiórkowe. W miesiącu sierpniu prowadzone były również prace związane z usunięciem humusu oraz wykonanie koryta pod konstrukcję. We wrześniu w m. Pustkowo-Pobierowo, a także Rewal- Niechorze rozpoczęto roboty przy układaniu warstwy podbudowy z mieszanki związanej cementem i warstwy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem.

Stan istniejący na dzień 31.10.2020 roku:

W październiku:- na odcinku Pobierowo-Pustkowo zakończono roboty przy podbudowie pod ścieżkę, układano warstwy bitumiczne (wiążącą oraz ścieralną) oraz humusowano i obsiano pobocza,- na odcinku Rewal - Niechorze zakończono roboty ziemne pod ścieżką, układano warstwę z mieszanki związanej cementem oraz warstwę podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa,- na odcinku przy punkcie widokowym koło Mrzeżyna zrealizowano roboty ziemne oraz ustawiono obrzeże betonowe.

Stan istniejący na dzień 30.11.2020 roku:

W listopadzie:- na odcinku Rewal - Niechorze kontynuowano układanie podbudowy z mieszanki związanej cementem oraz podbudowę z mieszanki niezwiązanej z kruszywa, realizowano także roboty związane z układaniem warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego. Dodatkowo w ramach robót niekwalifikowalnych rozpoczęto prace przy budowie chodnika – obok cmentarza.- na odcinku przy punkcie widokowym koło Mrzeżyna kontynuowano roboty ziemne, ustawiano elementy prefabrykowane tj. obrzeże, palisadę, a także układano georuszt trójosiowy i warstwę ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR min. 35%.

Stan istniejący na dzień 31.12.2020 roku:

W grudniu:- na odcinku Pobierowo-Pustkowo wykonywano wjazdy i nawierzchnie pod ławki z kostki betonowej, a także ustawiano krawężniki i oporniki betonowe, - na odcinku Rewal - Niechorze wykonywano roboty branży elektrycznej. Układano podbudowę i nawierzchnię na zjazdach oraz zabrukach. Ustawiano betonowe elem. prefabrykowane tj. krawężniki, oporniki , ścieki i korytka. Zakończono prace przy ścieżce rowerowej związane z układaniem warstw z betonu asfaltowego. Plantowano i humusowano tereny przyległe. W ramach robót niekwalifikowalnych zakończono prace przy budowie chodnika – obok cmentarza, oraz rozpoczęto przy parkingu. Wykonywano roboty branży elektrycznej związane z budową oświetlenia.- na odcinku przy punkcie widokowym koło Mrzeżyna kontynuowano roboty przy układaniu podbudowy oraz nawierzchni ścieżki, a także humusowano tereny przyległe.

Stan istniejący na dzień 31.01.2021 roku:

W styczniu: - na odcinku Pobierowo-Pustkowo wykonywano wjazdy i nawierzchnie pod ławki z kostki betonowej, a także ustawiano krawężniki i oporniki betonowe, - na odcinku Rewal - Niechorze wykonywano roboty branży elektrycznej. Układano podbudowę i nawierzchnię na zjazdach oraz zabrukach. Ustawiano betonowe elem. prefabrykowane tj. krawężniki, oporniki , ścieki i korytka. Plantowano i humusowano tereny przyległe. W ramach robót niekwalifikowalnych zakończono prace przy budowie chodnika – obok cmentarza, oraz rozpoczęto przy parkingu. Wykonywano roboty branży elektrycznej związane z budową oświetlenia. - na odcinku przy punkcie widokowym koło Mrzeżyna kontynuowano roboty przy układaniu podbudowy oraz nawierzchni ścieżki, a także humusowano tereny przyległe.

Stan istniejący na dzień 28.02.2021 roku:

W lutym: - na odcinku Pobierowo-Pustkowo kontynuowano wykonanie wjazdów i nawierzchni pod ławki z kostki betonowej, - na odcinku Rewal - Niechorze kontynuowano ustawianie betonowych elem. prefabrykowanych tj. krawężniki, oporniki. oraz układanie warstw podbudowy, - na odcinku w Międzyzdrojach trwają roboty związane z wycinką drzew, zabezpieczeniem istniejących drzew, zdjęciem warstwy humusy, korytowaniem, a także rozpoczęto układanie warstwy podbudowy z kruszywa.

Stan istniejący na dzień 31.03.2021 roku:

W marcu: - na odcinku w Międzyzdrojach trwają roboty związane ze zdjęciem warstwy humusy, korytowaniem, układaniem tkaniny separacyjnej , warstwy podbudowy z kruszywa oraz ustawianiem palisady. - na odcinku Pobierowo-Pustkowo ustawiano elementy małej architektury - ławki, kosze - na odcinku Rewal - Niechorze kontynuowano ustawianie betonowych elem. prefabrykowanych tj. krawężniki, oporniki, układanie warstw podbudowy.

Stan istniejący na dzień 30.04.2021 roku:

W kwietniu: - na odcinku w Międzyzdrojach trwają roboty związane ze zdjęciem warstwy humusy, korytowaniem, układaniem tkaniny separacyjnej , warstwy podbudowy z kruszywa oraz ustawianiem palisady. - na odcinku Rewal - Niechorze układano warstwy bitumiczne.

Stan istniejący na dzień 31.05.2021 roku:

W maju: - na odcinku w Międzyzdrojach wykonywano roboty związane z układaniem warstwy ścieralnej z kruszywa , wykonywano pobocza, ustawiano oznakowanie oraz wykonywano roboty wykończeniowe. - na odcinkach w Gminie Rewal wykonano wszystkie roboty zasadnicze i ustawiano elementy małej architektury oraz oznakowanie. - w gminie Trzebiatów ustawiano oznakowanie pionowe i malowano poziome. - na odcinku w gminie Dziwnów wykonano roboty cząstkowe polegające na uzupełnieniu ubytków kruszywem i ustawiono oznakowanie pionowe. Wykonawca dnia 31.05.2021 zgłosił zakończenie robót.

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl