Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Witomierz - Grądy

Tytuł projektu:

"Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Witomierz - Grądy"


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo - Inżynieryjnego S.A.
ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
Nadzory i Pracownia Projektowa „KMK” mgr inż. Michał Kalisz

ul. Jana Karola Chodkiewicza 26A/10, 78-100 Kołobrzeg

 

Artykuł z dnia: 2020-10-21 11:34

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych – 07.08.2020 r.
 • wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 4 763 036,08 zł
 • planowana data zakończenia umowy (wraz z Aneksem) - 11.12.2020 r.
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 13.08.2020 r.

Opis projektu:

„Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Witomierz - Grądy”


Planowana inwestycja obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 110 w km od 13+100 do km 14+300 (powiat gryficki, gmina Gryfice), długość odcinka wynosi 1200m. Przedmiotowy odcinek jest zlokalizowany w terenie niezabudowanym. W zakres robót został włączony przejazd kolejowy obsługujący lokalną kopalnię torfu zlokalizowaną po obu stronach drogi. Projekt modernizacji odcinka obejmuje również wykonanie warstwy odcinającej w postaci materaca (geotkania + piasek średni o gr. 25cm) mającej na celu odcięcie konstrukcji drogi od gruntów słabonośnych (torfy, namuły).
Inwestycja jest realizowana ze środków rezerwy subwencji ogólne na rok 2020.

Zakres opracowania obejmuje:

 • Usunięcie kolidujących drzew i krzewów.
 • Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
 • Wykonanie wzmocnienia podłoża przy użyciu geomateraca, siatki heksagonalnej oraz gruntu stabilizowanego cementem
 • Wykonanie przebudowy istniejącej jezdni bitumicznej wraz z wzmocnieniem podłoża
 • Wykonanie poboczy gruntowych o szerokości 1,5 m
 • Przebudowę istniejących zjazdów na drogi zewnętrzne i drogi pożarowe
 • Wykonanie peronów przystankowych komunikacji publicznej
 • Przebudowę oraz remonty istniejących przepustów w ciągu rowów – pod zjazdami
 • Korekta łuków w planie z nadaniem normatywnych spadków poprzecznych
 • Przebudowa przejazdu kolejowego obsługująca lokalną kopalnie torfu

Stan istniejący przed przystąpieniem do realizacji:

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.09.2020 r.

Wykonawca w miesiącu wrześniu 2020 r. wykonał następujące roboty budowlane:

 • Zakończono roboty przygotowawcze polegające na usunięciu drzew i krzaków wg. projektu wycinki
 • Zdjęcie warstwy humusu na projektowanej długości drogi
 • Wykonano frezowanie nawierzchni na całym przebudowywanym odcinku
 • Wykonano wzmocnienia podłoża

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.10.2020 r.

Wykonawca w miesiącu październiku 2020 r. wykonał następujące roboty budowlane:

 • Wymiana gruntu słabonośnych pod materac
 • Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa gr. 20cm
 • Ułożenie warstwy składającej się z georusztu heksoidalnego, gruntu stabilizowanego cementem oraz mieszanki niezwiązanej z kruszywa
 • Warstwa ulepszonego podłoża o gr. 35 lub 40 cm (materac z piasku i geotkaniny)

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.11.2020 r.

Wykonawca w miesiącu listopad 2020 r. wykonał następujące roboty budowlane:

 • Zakończenie robót ziemnych związanych z wykonaniem konstrukcji wzmocnienia podłoża na całym odcinku,
 • Wykonano przepust pod drogą fi 800 oraz przepust pod zjazdem fi 600
 • Przebudowa istniejących zjazdów na drogi wewnętrzne i drogi pożarowe
 • Trwają prace z wyprofilowaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
 • Przystąpienie do układania warstw bitumicznych przez wykonawcę

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.12.2020 r.

Wykonawca w miesiącu grudzień 2020 r. wykonał następujące roboty budowlane:

 • Ułożenie warstwy podbudowy z AC22 P oraz warstwy wiążącej AC16 W
 • Ułożenie warstwy ścieralnej SMA11
 • Zakończenie prac przy budowie peronów autobusowych
 • Odtworzono przydrożne rowy
 • Wykonano pobocza z destruktu
 • Wyremontowano przejazd kolejki wąskotorowej
 • Przebudowano istniejące zjazdy na drogi wewnętrzne i drogi pożarowe

W dniu 15.12.2020 r. komisja odbiorowa powołana przez przedstawiciela zamawiającego dokonała odbioru końcowego zadania.

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl