Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa obejścia m. Trzebiatów – połączenie drogi wojewódzkiej nr 103 i nr 102

Tytuł projektu:

Budowa obejścia m. Trzebiatów – połączenie drogi wojewódzkiej nr 103 i nr 102

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Cel projektu: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum m. Trzebiatów
Planowane efekty: Budowa lub przebudowa dróg wojewódzkich
Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie
Wartość całkowita projektu: 25 742 303,25 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 20 959 484,56 zł
Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa: 2 465 821,70 zł

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10. 05-800 Pruszków

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:

KD Inzynieria
ul. 26 Kwietnia 81A/20
71-126 Szczecin

 

 

 

Artykuł z dnia: 2021-01-11 08:37

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

Data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych – 07.12.2020 r.
Wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 20 338 152, 43 zł
Planowana data zakończenia umowy (wraz z Aneksem) - 30.10.2022 r.
Data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 18.12.2020 r.

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest budowa obejścia m. Trzebiatów o długości 1,70km, łączącej drogę wojewódzka 102 i 103.

Zakres robót budowlanych będzie obejmował:
• 
   wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją;
•    wykonanie robót rozbiórkowych;
•    wykonanie wymiany gruntów słabonośnych;
•    wykonanie kolumn przemieszczeniowych;
•    wykonanie robót nawierzchniowych na drodze wojewódzkiej (wykonanie warstwy podbudowy z BA, warstwy wiążącej z BA oraz warstwy ścieralnej z SMA);
•    budowę chodników, ciągów pieszo – rowerowych i ścieżek rowerowych;
•    budowę elementów spowalniających ruch;
•    budowę ronda na DW 102;
•    budowę oświetlenia ulicznego;
•    przebudowę sieci elektroenergetycznych;
•    przebudowę linii telekomunikacyjnych;
•    przebudowę wodociągu;
•    przebudowę sieci sanitarnej tłocznej;
•    przebudowę sieci gazowej niskiego ciśnienia;
•    budowę przepustów;
•    wykonanie wpustów ulicznych;
•    wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 18.12.2020 r.:

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 1.04.2021 r.:

W pierwszym kwartale 2021r. wykonano następujące roboty:

•    Wycinka drzew i krzewów (oprócz działki 293/1);
•    Wykonano wymianę gruntu na odcinku 0+705 – 0+770;
•    Usunięto kolizje z wodociągiem na ul. Parkowej;
•    Usunięto kolizję z kablem 0,4kV na ul. Parkowej;
•    Rozpoczęto prace związane ze wzmocnieniem podłoża gruntowego na odcinku 0+330 - 0+705;

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 1.07.2021 r.:

W drugim kwartale 2021 r. wykonano następujące roboty:

•    wykonano wymianę gruntu na odcinku 0+040 – 0+150 oraz 0+280 – 0+330;
•    wykonano platformę roboczą w km 0+330 – 0+705 oraz w km 1+420 – 1+540;
•    usunięto kolizje z siecią SN 15kV;
•    usunięto kolizje z siecią sanitarną na ul. Parkowej;
•    wykonano nasypy w km 0+000 – 0+320;
•    ułożono przepusty w km 1+580, 0+850, 0+800;
•    rozpoczęto prace związane z usunięciem kolizji z siecią gazową na ul. Parkowej;
•    wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem oraz z kruszywa łamanego – rondo na DW102;

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 1.10.2021 r.:

W trzecim kwartale 2021 r. wykonano następujące roboty:

•    wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego z zastosowaniem pali przemieszczeniowych w km 0+330 – 0+705 oraz w km 1+420 – 1+540;
•    usunięto kolizję z siecią gazową na ul. Parkowej;
•    rozpoczęto budowę pierścienia ronda na ul. Parkowej;
•    rozpoczęto budowę ekranu akustycznego na ul. Parkowej;
•    ułożono warstwę podbudowy oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego od km 0+000 do km 0+100, oraz na rondzie (ul. Parkowa);
•    humusowanie skarp;
•    budowa oświetlenia ulicznego;
•    budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż obwodnicy;
•    wykonano materac w km 1+420 do 1+450;
•    ustawianie krawężników i obrzeży na ul. Parkowej;

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 03.01.2022 r.:

W czwartym kwartale 2021 r. wykonano następujące roboty:

•    humusowanie skarp;
•    wykonano warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z warstwą podbudowy bitumicznej i warstwy wiążącej w km 0+000 – 0+330 i 1+300 – 1+697;
•    budowa oświetlenia ulicznego;
•    budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż obwodnicy;
•    wykonano materac w km 0+330 – 0+70;
•    ustawiano krawężników i obrzeży na ul. Parkowej;
•    wycinka drzew;
•    prace brukarskie na ul. Parkowej;

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.04.2022 r.:

W pierwszym kwartale 2022 r. wykonano następujące roboty:

•    zdjęcie warstwy humusu w km 0+850 – 1+300;
•    wykonanie drenażu w km 0+220 – 0+715 strona prawa;
•    kontynuowano roboty brukarskie;
•    wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem w km 0+300 – 0+730;
•    ułożono przepust na ul. Pakowej;
•    humusowanie skarp; 

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 1.07.2022 r.:

W drugim kwartale 2022 r. wykonano następujące roboty:

•    budowa przepustu w km 1+045;
•    wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem i podbudowę z kruszywa w km 1+045;
•    układano warstwy bitumiczne (podbudowa, wiążąca i ścieralna);
•    kontynuowano budowę oświetlenia ulicznego;
•    układano warstwy bitumiczne (wiążąca i ścieralna) na ciągu pieszo – rowerowym;
•    rozpoczęto prace związane z wykonaniem poboczy;

 

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.10.2022 r.:

W trzecim kwartale 2022 r. wykonano następujące roboty:

•    kontynuowano budowę oświetlenia ulicznego;
•    kontynuowano prace związane z wykonaniem poboczy;
•    kontynuowano humusowanie skarp;
•    wykonano umocnienie wlotów i wylotów przepustów;
•    montaż barier drogowych;
•    montaż oznakowania pionowego;
•    wykonanie oznakowania pozomego;

 

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl