Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa obejścia m. Trzebiatów – połączenie drogi wojewódzkiej nr 103 i nr 102

Tytuł projektu:

"Budowa obejścia m. Trzebiatów – połączenie drogi wojewódzkiej nr 103 i nr 102"


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10. 05-800 Pruszków

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:

KD Inzynieria
ul. 26 Kwietnia 81A/20
71-126 Szczecin

 

 

Artykuł z dnia: 2021-01-11 08:37

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

Data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych – 07.12.2020 r.Wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 20 338 152, 43 złPlanowana data zakończenia umowy (wraz z Aneksem) - 30.06.2022 r.
Data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 18.12.2020 r.

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest budowa obejścia m. Trzebiatów o długości 1,70km, łączącej drogę wojewódzka 102 i 103.

Zakres robót budowlanych będzie obejmował:

 • wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją;
 • wykonanie robót rozbiórkowych;
 • wykonanie wymiany gruntów słabonośnych;
 • wykonanie kolumn przemieszczeniowych;
 • wykonanie robót nawierzchniowych na drodze wojewódzkiej (wykonanie warstwy podbudowy z BA, warstwy wiążącej z BA oraz warstwy ścieralnej z SMA);
 • budowę chodników, ciągów pieszo – rowerowych i ścieżek rowerowych;
 • budowę elementów spowalniających ruch;
 • budowę ronda na DW 102;
 • budowę oświetlenia ulicznego;
 • przebudowę sieci elektroenergetycznych;
 • przebudowę linii telekomunikacyjnych;
 • przebudowę wodociągu;
 • przebudowę sieci sanitarnej tłocznej;
 • przebudowę sieci gazowej niskiego ciśnienia;
 • budowę przepustów;
 • wykonanie wpustów ulicznych;
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 18.12.2020 r.:

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 1.04.2021 r.:

W pierwszym kwartale 2021r. wykonano następujące roboty:

 • Wycinka drzew i krzewów (oprócz działki 293/1);
 • Wykonano wymianę gruntu na odcinku 0+705 – 0+770;
 • Usunięto kolizje z wodociągiem na ul. Parkowej;
 • Usunięto kolizję z kablem 0,4kV na ul. Parkowej;
 • Rozpoczęto prace związane ze wzmocnieniem podłoża gruntowego na odcinku 0+330 - 0+705.


Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 1.07.2021 r.:

W drugim kwartale 2021 r. wykonano następujące roboty:

 • Wykonano wymianę gruntu na odcinku 0+040 – 0+150 oraz 0+280 – 0+330;
 • Wykonano platformę roboczą w km 0+330 – 0+705 oraz w km 1+420 – 1+540;
 • Usunięto kolizje z siecią SN 15kV;
 • Usunięto kolizje z siecią sanitarną na ul. Parkowej;
 • Wykonano nasypy w km 0+000 – 0+320;
 • Ułożono przepusty w km 1+580, 0+850, 0+800;
 • Rozpoczęto prace związane z usunięciem kolizji z siecią gazową na ul. Parkowej;
 • Wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem oraz z kruszywa łamanego – rondo na DW102;


Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 1.10.2021 r.:

W trzecim kwartale 2021 r. wykonano następujące roboty:

         •   Wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego z zastosowaniem pali przemieszczeniowych w km 0+330 – 0+705 oraz w km 1+420 – 1+540;
         •   Usunięto kolizję z siecią gazową na ul. Parkowej;
         •   Budowa pierścienia ronda na ul. Parkowej;
         •   Rozpoczęto budowę ekranu akustycznego na ul. Parkowej;
         •   Ułożono warstwę podbudowy oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego od km 0+000 do km 0+100, oraz na rondzie (ul. Parkowa);
         •   Humusowanie skarp;
         •   Budowa oświetlenia ulicznego;
         •   Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż obwodnicy;
         •   Wykonano materac w km 1+420 do 1+450;
         •   Ustawianie krawężników i obrzeży na ul. Parkowej;


Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 03.01.2022 r.:

W czwartym kwartale 2021 r. wykonano następujące roboty:

        •    Humusowanie skarp;
        •    wykonano warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z warstwą podbudowy bitumicznej i warstwy wiążącej
             w km 0+000 – 0+330 i 1+300 – 1+697;
        •    Budowa oświetlenia ulicznego;
        •    Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż obwodnicy;
        •    Wykonano materac w km 0+330 – 0+70;
        •    Ustawianie krawężników i obrzeży na ul. Parkowej;
        •    Wycinka drzew;
        •    Prace brukarskie na ul. Parkowej;


Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 01.04.2022 r.:

W pierwszym kwartale 2022 r. wykonano następujące roboty:

 • zdjęcie warstwy humusu w km 0+850 – 1+300;
 • budowa nasypu w km 0+330 – 0+705, 0+880 – 1+030 i 1+100 – 1+230;
 • wykonanie drenażu w km 0+220 – 0+715 strona prawa;
 • kontynuowano roboty brukarskie;
 • wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem w km 0+300 – 0+730;
 • ułożono przepust na ul. Pakowej;
 • humusowanie skarp;


 

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl