Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Budowa obejścia m. Trzebiatów – połączenie drogi wojewódzkiej nr 103 i nr 102

Tytuł projektu:

"Budowa obejścia m. Trzebiatów – połączenie drogi wojewódzkiej nr 103 i nr 102"


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10. 05-800 Pruszków

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:

 

Artykuł z dnia: 2021-01-11 08:37

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych – 07.12.2020 r.
 • wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 20 338 152, 43 zł
 • planowana data zakończenia umowy (wraz z Aneksem) - 30.06.2022 r.
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 18.12.2020 r.

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest budowa obejścia m. Trzebiatów o długości 1,70km, łączącej drogę wojewódzka 102 i 103.
Zakres robót budowlanych będzie obejmował:

 

 • wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją,
 • wykonanie robót rozbiórkowych,
 • wykonanie wymiany gruntów słabonośnych,
 • wykonanie kolumn przemieszczeniowych,
 • wykonanie robót nawierzchniowych na drodze wojewódzkiej (wykonanie warstwy podbudowy z BA, warstwy wiążącej z BA oraz warstwy ścieralnej z SMA),
 • budowę chodników, ciągów pieszo – rowerowych i ścieżek rowerowych,
 • budowę elementów spowalniających ruch,
 • budowę ronda na DW 102,
 • budowę oświetlenia ulicznego,
 • przebudowę sieci elektroenergetycznych,
 • przebudowę linii telekomunikacyjnych,
 • przebudowę wodociągu,
 • przebudowę sieci sanitarnej tłocznej,
 • przebudowę sieci gazowej niskiego ciśnienia,
 • budowę przepustów,
 • wykonanie wpustów ulicznych,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 18.12.2020 roku:

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 1.04.2021 roku:

W pierwszym kwartale 2021r. wykonano następujące roboty:

 • Wycinka drzew i krzewów (oprócz działki 293/1),
 • Wykonano wymianę gruntu na odcinku 0+705 – 0+770,
 • Usunięto kolizje z wodociągiem na ul. Parkowej,
 • Usunięto kolizję z kablem 0,4kV na ul. Parkowej,
 • Rozpoczęto prace związane ze wzmocnieniem podłoża gruntowego na odcinku 0+330 - 0+705.


Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 1.07.2021 roku:

W drugim kwartale 2021r. wykonano następujące roboty:

 • Wykonano wymianę gruntu na odcinku 0+040 – 0+150 oraz 0+280 – 0+330,
 • Wykonano platformę roboczą w km 0+330 – 0+705 oraz w km 1+420 – 1+540
 • Usunięto kolizje z siecią SN 15kV,
 • Usunięto kolizje z siecią sanitarną na ul. Parkowej,
 • Wykonano nasypy w km 0+000 – 0+320,
 • Ułożono przepusty w km 1+580, 0+850, 0+800,
 • Rozpoczęto prace związane z usunięciem kolizji z siecią gazową na ul. Parkowej,
 • Wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem oraz z kruszywa łamanego – rondo na DW102,


Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl