Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica (przejście przez Stepnice etap I)

Tytuł projektu:

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica (przejście przez Stepnice etap I)"


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10. 05-800 Pruszków

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
Usługi Inżynierskie Kornel Suski

ul. Lipowa 2, 72-200 Nowogard

 

Artykuł z dnia: 2021-07-01 13:51

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych – 09.04.2021 r.
 • wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 13 983 889, 99 zł
 • planowana data zakończenia umowy (wraz z Aneksem) - 31.05.2022 r.
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 20.04.2021 r.

Opis projektu:

Zadanie polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 111 w m. Stepnica o długości około 2,62 km na odcinku od km 0+575,70 do km 3+194,82. Inwestycja została podzielona na dwa etapy, obecnie realizowany jest Etap I.
Zakres prac obejmuje:

 • wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją,
 • roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
 • rozbiórka budynku,
 • poszerzenie, wzmocnienie i przebudowę istniejącej jezdni bitumicznej,
 • budowę nowych chodników i ciągów pieszo-rowerowych,
 • budowę miejsc parkingowych i zatok autobusowych
 • budowę skrzyżowania typu rondo
 • przebudowę istniejących przepustów
 • przebudowę i budowę oświetlenia drogowego
 • przebudowę sieci energetycznej, gazowej, energetycznej, teletechnicznej
 • przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej,
Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 18.12.2020 roku:

  Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.06.2021 r.

W drugim kwartale 2021r. wykonano następujące roboty: 

 • Wycinka drzew i krzewów (z wyjątkiem drzew gdzie znajdują się gniazda)
 • Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, krawężników i obrzeży
 • Rozebranie podbudowy betonowej na zjazdach
 • Rozebranie warstwy bitumicznej jezdni po prawej str. w km 0+600-1+500
 • Wykonano krawężniki i obrzeża ścieżki rowerowej w km 1+750-1+900
 • Został wykonany nasyp pod ścieżkę rowerową w km 1+550-1+900, 2+950-3+190
 • Została wykonana kanalizacja deszczowa na odcinku D71-D80 D88-D92, D96-D98 D101-D107
 • Został ustawiony separator Sep5
 • Wykonano gazociąg w km 0+605 oraz 0+652
 • Została wykonana kanalizacja teletechniczna od studni T23 do T29

  Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.09.2021:

W trzecim kwartale 2021r. wykonano następujące roboty:

      •    Zostały rozebrane chodniki w km 2+500 do 2+900
          Wykonano nasypy od km 1+550 do km 2+220
          Wstawiono krawężniki i obrzeża oraz położono warstwę podbudowy z kruszywa na ścieżce rowerowej do km 1+550 do km 1+900
           oraz w km 2+000 do 2+120
          Wykonano przepust kanalizacyjny pod drogą w km 2+791
          Wykonano chodnik z kostki betonowej wraz z obrzeżami w km 1+600 do km 1+900
          Został wykonane oświetlenie ronda So24 – So29- So28; So28 – So27 – So26
          Wykonano kanalizację teletechniczną przy rondzie T35–T36–T39; T39–T40–T41; T36-T38-T53
          Położono krawężniki w km 1+500 do 1+800
          Wykonane zostało korytowanie pod konstrukcję ronda w km od 2+613 do 2+639
          Została wykonana odtworzenie konstrukcyjne na przekopach teletechnicznych i sanitarnych

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.12.2021:

W czwartym kwartale 2021r. wykonano następujące roboty:

•    Wykonano nasyp pod ścieżką rowerową w km 2+300 – 2+500
•    Wykonano krawężniki i obrzeża w km 2+300 – 3+200
•    Wykonano podbudowę z kruszywa na ścieżce rowerowej 2+800 – 3+200
•    Została wykonana podbudowa bitumiczna AC11W na ścieżce rowerowej 2+800-3+200
•    Wykonano zostało frezowanie 4cm nawierzchni 2+000-2+600 i 2+800-3+200
•    Sfrezowana została nawierzchnia ronda
•    Wykonano obramowanie krawężnikami ronda, ułożono kamienne krawężniki oraz ułożono kostkę kamienna na pierścieniu ronda
•    Wykonano podbudowę z kruszywa pod jezdnią ronda, ułożono podbudowę bitumiczną AC22P na rondzie oraz wykonano warstwę wiążącą z AC16W na rondzie
•    Za humusowano część ronda oraz pas zieleni dzielącą ciąg P-R i jezdnię w km 2+225 – 2+310 oraz wykonano humusowanie poboczy
•    Ułożono ponownie krawężniki kamienne w pasie rozdziału w km 2+300-2+500
•    Przestawione zostały wiaty przystankowe w km 2+800 – 3+200
•    Wprowadzony został ruch okrężny na rondzie oraz zlikwidowana została dotychczasowa tymczasowa organizacja ruchu z objazdem.

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl