Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica (przejście przez Stepnice etap I)

Tytuł projektu:

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica (przejście przez Stepnice etap I)"


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10. 05-800 Pruszków

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
VIA Projekt Łukasz Szawaryński
ul. Piskorskiego 21, 70-809 Szczecin

 

Artykuł z dnia: 2021-07-01 13:51

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

 • data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych – 09.04.2021 r.
 • wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 13 983 889, 99 zł
 • planowana data zakończenia umowy (wraz z Aneksem) - 31.05.2022 r.
 • data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 20.04.2021 r.

Opis projektu:

Zadanie polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 111 w m. Stepnica o długości około 2,62 km na odcinku od km 0+575,70 do km 3+194,82. Inwestycja została podzielona na dwa etapy, obecnie realizowany jest Etap I.
Zakres prac obejmuje:

 • wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją,
 • roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
 • rozbiórka budynku,
 • poszerzenie, wzmocnienie i przebudowę istniejącej jezdni bitumicznej,
 • budowę nowych chodników i ciągów pieszo-rowerowych,
 • budowę miejsc parkingowych i zatok autobusowych,
 • budowę skrzyżowania typu rondo,
 • przebudowę istniejących przepustów,
 • przebudowę i budowę oświetlenia drogowego,
 • przebudowę sieci energetycznej, gazowej, energetycznej, teletechnicznej,
 • przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej,
Stan istniejący, na dzień przekazania placu budowy 18.12.2020 roku:

  Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.06.2021 r.

           W drugim kwartale 2021r. wykonano następujące roboty: 

 • Wycinkę drzew i krzewów (z wyjątkiem drzew gdzie znajdują się gniazda);
 • Rozebrano nawierzchnię z kostki betonowej, krawężników i obrzeży;
 • Rozebrano podbudowę betonową na zjazdach;
 • Rozebrano warstwę bitumiczną jezdni po prawej str. w km 0+600-1+500;
 • Wykonano krawężniki i obrzeża ścieżki rowerowej w km 1+750-1+900;
 • Wykonano nasyp pod ścieżkę rowerową w km 1+550-1+900, 2+950-3+190;
 • Wykonano kanalizację deszczową na odcinku D71-D80 D88-D92, D96-D98 D101-D107;
 • Ustawiono separator Sep5;
 • Wykonano gazociąg w km 0+605 oraz 0+652;
 • Wykonano kanalizację teletechniczną od studni T23 do T29;

  Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 30.09.2021:

       W trzecim kwartale 2021r. wykonano następujące roboty:

      •    Rozebrano chodniki w km 2+500 do 2+900;
          Wykonano nasypy od km 1+550 do km 2+220;
          Wstawiono krawężniki i obrzeża oraz położono warstwę podbudowy z kruszywa na ścieżce rowerowej do km 1+550 do km 1+900
           oraz w km 2+000 do 2+120;
          Wykonano przepust kanalizacyjny pod drogą w km 2+791;
          Wykonano chodnik z kostki betonowej wraz z obrzeżami w km 1+600 do km 1+900;
          Wykonano oświetlenie ronda So24 – So29- So28; So28 – So27 – So26;
          Wykonano kanalizację teletechniczną przy rondzie T35–T36–T39; T39–T40–T41; T36-T38-T53;
          Położono krawężniki w km 1+500 do 1+800;
          Wykonano korytowanie pod konstrukcję ronda w km od 2+613 do 2+639;
          Odtworzono konstrukcję na przekopach teletechnicznych i sanitarnych;

Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 31.12.2021:

W czwartym kwartale 2021r. wykonano następujące roboty:

•    nasyp pod ścieżką rowerową w km 2+300 – 2+500;
•    krawężniki i obrzeża w km 2+300 – 3+200;
•    podbudowę z kruszywa na ścieżce rowerowej 2+800 – 3+200;
•    podbudowę bitumiczną AC11W na ścieżce rowerowej 2+800-3+200;
•    wykonano frezowanie 4cm nawierzchni 2+000-2+600 i 2+800-3+200;
•    sfrezowana została nawierzchnia ronda;
•    wykonano obramowanie krawężnikami ronda, ułożono kamienne krawężniki oraz ułożono kostkę kamienna na pierścieniu ronda
•    wykonano podbudowę z kruszywa pod jezdnią ronda, ułożono podbudowę bitumiczną AC22P na rondzie oraz wykonano warstwę wiążącą z AC16W na rondzie
•    zahumusowano część ronda oraz pas zieleni dzielącą ciąg P-R i jezdnię w km 2+225 – 2+310 oraz wykonano humusowanie poboczy
•    ułożono ponownie krawężniki kamienne w pasie rozdziału w km 2+300-2+500
•    przestawiono wiaty przystankowe w km 2+800 – 3+200
•    wprowadzono ruch okrężny na rondzie oraz zlikwidowano dotychczasową tymczasową organizację ruchu z objazdem.

Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 30.04.2022:

W pierwszym kwartale 2022r. wykonano następujące roboty:

•    zabruk pierścienia ronda wraz opaska z kostki kamiennej;
•    zasyp środka wyspy ronda wraz z humusowaniem;
•    zabruk z kostki kamiennej na skrzyżowaniach oraz miejscach zawracania w km 2+050;
•    opaski z kostki kamiennej oraz ściek w km 2+050 – 2+500;
•    krawężniki wyspy dzielącej w km 2+000 – 2+500 wraz z zamknięciami łukowymi;
•    zjazdy do posesji zgodnie z projektem i ustaleniami;
•    palisadę oraz chodniki w km 2+650 – 2+700 wraz z ustawieniem wiaty przystankowej;
•    konstrukcje z kruszywa łamanego oraz podbudowę bitumiczną AC22P na zjazdach w km 2+924, 2+976, 2+820;
•    wzmocnienie siatką z włókna węglowego warstw asfaltowych w km 1+600 do 3+200;
•    montaż i podłączenie słupów oświetleniowych od So17 do So31;
•    wyrównano istniejącą podbudowę z mieszanki AC16W w km 1+600 – 3+200;

Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 30.09.2022:

W okresie od 01.06 do 30.09.2022r. wykonano następujące roboty:

•    przepust w km 2+ 791
•    parking przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
•    warstwę ścieralna AC8S na ścieżce rowerowej w km 1+600 – 2+900;
•    warstwę ścieralną SMA 11 na jezdni w km 1+600 – 2+600 oraz na rondzie;
•    frezowanie nawierzchni o grubości 25 cm w km 0+650 – 1+516;
•    rozbiórkę podbudowy  z kostki kamiennej, zinwentaryzowano oraz z demontowano belki drewniane, wykonano nasyp pod materac, ułożono materac z geowłókniny i wykonano podbudowę z kruszywa łamanego w km 1+020 – 1+516;
•    regulację włazów pływających w km 1+600 – 2+600;
•    krawężniki po obu stronach jezdni w km 1+205 – 1+550;
•    obramowanie oraz nawierzchnie chodnika wraz ze zjazdami w km 1+416 – 1+553;
•    montaż słupów w km 0+600 – 1+552;
•    wodociąg w km 1+100 – 1+500 wraz z przyłączami do budynków;
•    kanalizację deszczową w 1+020 – 1+300;

 Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 31.12.2022:

Od początku października do końca roku wykonano następujące roboty:

•    Rozebrano kostkę kamienną od km 0+595 do km 1+520;
•    Przeprowadzono inwentaryzację archeologiczną od km 0+595 do km 1+520;
•    Rozebrano belki drewniane pod konstrukcją drogi od km 0+595 do km 1+520;
•    Po rozebraniu belek ułożono geomaterac, który następnie został przykryty w. podbudowy z kruszywa łamanego – całość została wykonana w km 0+855 – 1+520;
•    Wykonano podbudowę z MCE w km 0+855 – 1+520;
•    Wykonano warstwę wiążącą AC16W w km 0+855 – 1+520;
•    Przeprowadzono regulację włazów pływających w km 1+600 – 2+600;
•    Wymieniono grunt poprzez bagrowanie torfów, następnie zasypano wolne przestrzenie po torfach recyklingiem betonowym w km 0+610 - 0+690;
•    Wykonano nasyp pod stabilizacje w km 0+610 – 0+690;
•    Wykonano przebruk na ul. Przemysława;
•    Zlikwidowano dwie kolizje gazowe w km 1+397 oraz w km 1+495;

 Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 31.03.2023r.:

Od początku roku do końca marca 2023 r. wykonano następujące roboty:

•    Wykonano ściek przykrawężnikowy w km 0+860 – 1+516;
•    Wykonano obramowanie wysp;
•    Poszerzono jezdnie przy kościele;
•    Ułożono warstwę stabilizacji cementowej 25cm i podbudowy KŁSM 20 cm w km 0+600 - 0+660, 0+700 - 0+740, 0+800 - 0+840;
•    Wykonano warstwy podbudowy z kruszywa oraz ułożono krawężnik i obrzeża w ciągu pieszo-rowerowym w km 0+600 – 0+850; 1+520;
•    Wykonano poszerzenie jezdni w km 0+740 – 0+860; 1+520;
•    Wykonano humusowanie w km 0+600 – 0+725;
•    Wykonano miejsca parkingowe w km 0+640 – 0+740;
•    Wykonano chodnik w km 0+624 – 0+860;
•    Wykonano zjazdy do posesji w km 0+620 – 0+720, 0+740, 0+860, 1+017;
•    Przewieszono linię napowietrzną w km 0+600 – 0+900;
•    Wykonano podbudowę AC22P w km 0+600 – 0+740 i na poszerzeniu w km 0+753 – 0+830;

 Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 22.05.2023:

Od końca marca do połowy maja wykonano następujące roboty:

•    Zakończono roboty związane z układaniem warstwy ścieralnej;
•    Zakończono roboty brukarskie na całym odcinku;
•    Posadzono róże w wyspie oddziałującej dwa pasy ruchu wzdłuż drogi wojewódzkiej na ul. Krzywoustego;
•    Wykonano oznakowanie poziomie pionowe na całym odcinku;
•    Zakończono roboty związane z humusowaniem poboczy, skarp oraz trenów zielonych;
•   W dniu 19.05.2023r. wykonawca zgłosił zakończenie robót;

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl