Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław – Stepnica (odcinek szlakowy)

Tytuł projektu:

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław – Stepnica (odcinek szlakowy)"

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
BUDIMEX S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa    

 
Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
NBQ Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 10C, 70-655 Szczecin

 

Artykuł z dnia: 2022-08-29 08:54

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

Data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych – 09.12.2020 r.
Data przekazania placu budowy Wykonawcy robót – 17.12.2020 r.
Wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 91 709 251,18 zł
Planowana data zakończenia umowy – 31.05.2022 r.

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław – Stepnica o długości ok.  23,24 km.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

 • wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją,
 • roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
 • rozbiórkę budynku gospodarczego,
 • poszerzenie, wzmocnienie i przebudowę istniejącej jezdni bitumicznej,
 • budowę nowych chodników i ciągów pieszo-rowerowych,
 • budowę azyli dla pieszych,
 • budowę i przebudowę zatok autobusowych,
 • przebudowę istniejących zjazdów i skrzyżowań,
 • budowę elementów spowolnienia ruchu,
 • budowę zbiorników retencyjnych,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę mostów na Kanale Miłowskim,
 • przebudowę istniejących i budowę nowych przepustów,
 • przebudowę istniejącego i budowę nowego oświetlenia drogowego,
 • przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia,
 • montaż drogowych barier ochronnych,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.


Stan istniejący przed przystąpieniem do realizacji:

 

 Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 31.03.2021:

W pierwszym kwartale 2021 r. wykonano następujące roboty:
•   wyznaczono geodezyjnie pas drogowy na przebudowywanym odcinku,
•   przystąpiono do robót rozbiórkowych i prac związanych z usuwaniem humusu,
•   zrealizowano częściowe frezowanie nawierzchni bitumicznej,
•   wykonano wycinkę drzew na całym odcinku drogi,
•   przystąpiono do ustawiania krawężników i obrzeży,
•   wykonano prace związane z posadowieniem i montażem słupów energetycznych na odcinku Racimierz – Łąka oraz w miejscowościach: Żarnowo, Stepniczka, Recław, Zielonczyn i       Żarnówko,
•   przygotowano i ułożono kable energetyczne nN w m. Łąka,
•   rozpoczęto roboty związane z przebudową kolidującej infrastruktury teletechnicznej: demontaż słupów, przewodów linii napowietrznej,
•   rozpoczęto roboty przygotowawcze w zakresie obiektu M1 oraz rozbiórkę i roboty zbrojeniowe na obiekcie M2,
•   rozpoczęto prace w obszarach objętych nadzorem archeologicznym,
•   wykonano fragmenty kanalizacji deszczowej,
•   usunięto kolizje kanalizacji z wodociągiem w m. Łąka, gazociągiem w m. Jarszewko oraz z kanalizacją sanitarną w m. Żarnowo.

 Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 30.06.2021:

W drugim kwartale 2021 r. wykonano następujące roboty:

 • dalszy zakres robót rozbiórkowych i prac związanych z usuwaniem humusu,
 • frezowanie nawierzchni bitumicznej na wybranych odcinkach,
 • roboty ziemne na poszerzeniach jezdni oraz układanie warstw stabilizacji,
 • przeprowadzono wymiany gruntu na wyznaczonych odcinkach robót,
 • ustawiono kolejny odcinek krawężników i obrzeży,
 • rozpoczęto wykonywanie nasypów pod chodniki i zatoki autobusowe,
 • zrealizowano szkielety betonowe na zatokach autobusowych,
 • ułożono podbudowę betonową na wybranych zatokach autobusowych,
 • rozpoczęto układanie nawierzchni z kostki kamiennej na zatokach autobusowych,
 • rozpoczęto wykonywanie przepustów pod zjazdami na posesje,
 • ułożono przepusty pod drogą: w km: 1+679, 4+247, 16+868,
 • ustawiono słupy energetyczne na odcinku Łąka – Racimierz – Żarnowo oraz zawieszono linie napowietrzne nN
 • ułożono linie kablowe nN i SN,
 • częściowo zamontowano złącza kablowe,
 • dokonano demontażu słupów teletechnicznych w m. Żarnowo i zamontowano słupy w m. Łąka oraz Zieleniewo i Żarnówko,
 • wykonano kanalizację kablową teletechniczną w Recławiu, Żarnowie i Stepniczce,
 • dokonano rozbiórki mostu M1, zabito ścianki szczelne i rozkuto głowice pali prefabrykowanych, zamontowano zbrojenie podpór i skrzydełek,
 • kontynuowane są prace zbrojeniowe na moście M2: zabito ścianki szczelne i rozkuto głowice pali prefabrykowanych, zamontowano zbrojenie podpór i skrzydełek,
 • kontynuowane są prace w obszarach objętych nadzorem archeologicznym,
 • trwają prace nad układaniem kanalizacji deszczowej w poszczególnych miejscowościach, montaż kanałów, przykanalików, osadzenie studni,
 • wykonano prace montażowe na wodociągu w Stepniczce i Żarnowie - przeprowadzono próbę szczelności.

 Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 30.09.2021:

W trzecim kwartale 2021 r. wykonano następujące roboty:

 • kontynuowane są roboty rozbiórkowe  podbudów i nawierzchni (frezowanie), roboty ziemne na poszerzeniach jezdni, układanie warstw stabilizacji, wymiany gruntu na wyznaczonych odcinkach robót, ustawianie krawężników i obrzeży, wykonywanie nasypów pod chodniki i zatoki autobusowe, układanie nawierzchni z kostki kamiennej na zatokach autobusowych,
 • ułożono podbudowę betonową na zatokach autobusowych,
 • trwa wykonywanie przepustów pod zjazdami na posesje,
 • ułożono podbudowę  AC22P na wybranych odcinkach,
 • ułożono warstwę wiążąco-wyrównawczą AC16W na wybranych odcinkach,
 • rozpoczęto układanie warstwy ścieralnej na wybranych odcinkach,
 • zrealizowano przyłącza do istniejących złącz kablowych,
 • ułożono linie kablowe na odcinku Miłowo – Racimierz – Recław – Żarnowo – Łąka,
 • trwa montaż złączy kablowych,
 • dokonano demontażu studni teletechnicznych i kanalizacji kablowej teletechnicznej,
 • wykonano regulację studni SKR-1,
 • wbudowano studnie SKR-2 – 3sztuki i przeprowadzono prace związane z wciąganiem kabla do kanalizacji teletechnicznej,
 • na mostach M1 i M2 zakończono prace związane z przygotowaniem zbrojenia korpusów przyczółków ze skrzydłami, wykonano betonowanie korpusów przyczółków, przeprowadzono montaż prefabrykowanych dźwigarów, ułożono zbrojenie płyty pomostu,
 • zakończono prace w obszarach objętych nadzorem archeologicznym,
 • kontynuowane są prace nad układaniem kanalizacji deszczowej w poszczególnych miejscowościach, montaż kanałów, •   przykanalików, osadzenie studni, montaż separatora w Stepniczce, montaż i regulacja wpustów deszczowych,
 • dalsze prace montażowe na wodociągu w Stepniczce i Żarnowie.

 Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 31.12.2021:

W czwartym kwartale 2021 r. wykonano następujące roboty:

 • kontynuowane są roboty rozbiórkowe podbudów i nawierzchni (frezowanie), roboty ziemne na poszerzeniach jezdni, układanie warstw stabilizacji, wymiany gruntu na wyznaczonych odcinkach robót, ustawianie krawężników i obrzeży, wykonywanie nasypów pod chodniki i zatoki autobusowe, układanie nawierzchni z kostki kamiennej na zatokach autobusowych,
 • wykonano przepust pod drogą w km 0+920,
 • ułożono podbudowę AC22P na wybranych odcinkach,
 • ułożono warstwę wiążąco-wyrównawczą AC16W na wybranych odcinkach,
 • ułożono warstwę ścieralną na wybranych odcinkach szlakowych oraz skrzyżowaniu Koniewo/Zagórze,
 • rozpoczęto ustawianie muru oporowego z prefabrykatów betonowych typu L w Recławiu,
 • wykonano zbiornik retencyjny ZR-1,
 • przebudowano linie napowietrzne na linie kablowe w Zielonczynie i Recławiu,
 • rozpoczęto budowę sieci oświetleniowej w miejscowościach,
 • przeprowadzono montaż WLZów od przyłączy do budynków mieszkalnych,
 • wykonano prace naprawcze sieci rozdzielczej,
 • dokonano demontażu studni teletechnicznych i kanalizacji kablowej teletechnicznej,
 • wykonano regulację studni SKR-1 – 2sztuki oraz budowę studni SKR-1 – 6 sztuk,
 • na mostach M1 i M2 ułożono zbrojenie płyty pomostu i zabetonowano, wykonano instalację odwodnieniową,
 • kontynuowane są prace nad układaniem kanalizacji deszczowej w poszczególnych miejscowościach, montaż kanałów, przykanalików, osadzenie studni, montaż separatora w Stepniczce, montaż i regulacja wpustów deszczowych,
 • wykonano przyłącza wodociągowe w Recławiu, Racimierzu, wykonano próby szczelności wodociągu.

 Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 31.03.2022:

W pierwszym kwartale 2022 r. wykonano następujące roboty:

 • ułożono podbudowę z kruszywa,
 • kontynuowane są roboty ziemne na poszerzeniach jezdni, układanie warstw stabilizacji, wymiany gruntu na wyznaczonych odcinkach robót, ustawianie krawężników i obrzeży, wykonywanie nasypów pod chodniki i zatoki autobusowe, układanie nawierzchni chodników/zjazdów z kostki betonowej, układanie nawierzchni z kostki kamiennej na zatokach autobusowych,
 • wzmocnienie gruntu poprzez bagrowanie,
 • osadzono przepusty pod zjazdami na drogi boczne i posesje,
 • ułożono przepusty pod drogą w km 14+012 oraz 14+320,
 • wykonano prace bitumiczne na dojściach do obiektów M1 i M2,
 • ustawiono mur oporowy z prefabrykatów betonowych typu L w Recławiu,
 • przebudowano linie napowietrzne na linie kablowe w Zielonczynie, Recławiu i Miłowie,
 • kontynuowana jest budowa sieci oświetleniowej w miejscowościach,
 • przeprowadzono montaż WLZów od przyłączy do budynków mieszkalnych,
 • usunięto kolizje energetyczne nN w Miłowie,
 • przymocowano kabel do słupów drewnianych,
 • przeprowadzono prace przyłączeniowe branży teletechnicznej,
 • dokonano demontażu kabli i kanalizacji kablowej teletechnicznej,
 • wykonano budowę studni SKR-1 – 3sztuki i SKR-2 – 2sztuki,
 • przeprowadzono utylizację zdemontowanych słupów i kabli,
 • na mostach M1 i M2 zabezpieczono powłokową izolacją bitumiczną płyty najazdowe oraz ułożono izolację z papy termozgrzewalnej, •   następnie zabetonowano warstwę wyrównawczą pod konstrukcję drogi,
 • na mostach M1 i M2 wykonano warstwy drenujące z kruszywa z lepiszczem żywicznym, ustawiono krawężniki kamienne na płycie pomostu i wykonano warstwę ochronną z asfaltu twardolanego,
 • kontynuowane są prace nad układaniem kanalizacji deszczowej w poszczególnych miejscowościach, montaż kanałów, przykanalików, montaż i regulacja wpustów deszczowych,
 • przygotowania do przekładania studni wodomierzowych oraz część robót właściwych.

 Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 30.06.2022:

W drugim kwartale 2022 r. wykonano następujące roboty:

 • kontynuowane są roboty ziemne na poszerzeniach jezdni, układanie warstw stabilizacji, wymiany gruntu na wyznaczonych odcinkach robót, ustawianie krawężników i obrzeży, wykonywanie nasypów pod chodniki i zatoki autobusowe, układanie nawierzchni chodników/zjazdów z kostki betonowej, układanie nawierzchni z kostki kamiennej na zatokach autobusowych,
 • wykonano wykopy pod zjazdy bitumiczne i z kostki betonowej,
 • ułożono podbudowę  AC22P na wybranych odcinkach,
 • ułożono warstwę wiążącą AC16W na wybranych odcinkach,
 • ułożono warstwę ścieralną z AC8S na zjazdach bitumicznych,
 • wykonano warstwę ścieralną z SMA 8 na wybranych odcinkach,
 • przeprowadzono humusowanie w m. Łąka i Racimierz oraz odcinkach przyległych do miejscowości,
 • rozpoczęto wykonywanie rowów odwadniających,
 • przeprowadzono montaż i uzbrojenie słupów oświetleniowych,
 • przeprowadzono montaż WLZów od przyłączy do budynków mieszkalnych,
 • usunięto kolizje SN w Racimierzu i Miłowie,
 • przeprowadzono prace przyłączeniowe branży teletechnicznej do posesji,
 • na mostach M1 i M2 zamontowano i zakotwiono zbrojenie kap chodnikowych, deski gzymsowe, zabetonowano kapy chodnikowe, obsadzono wpusty uliczne i rozpoczęto umacnianie stożków kostką betonową, wykonano nawierzchnię bitumiczną na mostach,
 • kontynuowane są prace nad układaniem kanalizacji deszczowej w poszczególnych miejscowościach, montaż kanałów, przykanalików, montaż i regulacja wpustów deszczowych,
 • przeprowadzono montaż separatora w Recławiu,
 • przebudowano hydranty w Racimierzu,
 • realizowano budowę i przepięcie rurociągu tłocznego w Żarnowie,
 • przebudowano przyłącza wodociągowe oraz wodociąg w Żarnowie.

Dnia 27 kwietnia 2022r. podpisano aneks terminowy zmieniający termin zakończenia robót do dnia 30.09.2022r.

 Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 30.07.2022:

W miesiącu lipcu 2022 r. wykonano następujące roboty:

 • kontynuowane są roboty związane z ustawianiem krawężników i obrzeży oraz układaniem nawierzchni chodników/zjazdów z kostki betonowej,
 • ułożono na wybranych odcinkach: podbudowę  AC22P, warstwę wiążącą AC16W, warstwę ścieralną z SMA 8 oraz warstwę wiążącą na ciągu pieszo-rowerowym,
 • wykonano pobocza i humusowanie na wybranych odcinkach,
 • kontynuowane jest wykonywanie rowów odwadniających,
 • prowadzone były prace przy układaniu płyt betonowych na zbiorniku ZR3,
 • kontynuowany jest montaż i uzbrajanie słupów oświetleniowych,
 • przeprowadzono montaż WLZów od przyłączy do budynków mieszkalnych,
 • przeprowadzono prace przyłączeniowe branży teletechnicznej do posesji oraz montaż i regulację wysokościową studni SKR-1,
 • na mostach M1 i M2 zamontowano bariery ochronne, wykonano nawierzchnię kap chodnikowych z żywicy oraz uzupełniono narzut kamienny pod mostem,
 • wykonano montaż i regulację wpustów/studni kanalizacji deszczowej.

 

 

 

 

 

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl