Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Rozbudowa przejścia przez miejscowość Kartno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120

Tytuł projektu:

Rozbudowa przejścia przez miejscowość Kartno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120

Inwestycja jest realizowana ze środków rezerwy subwencji ogólne na rok 2022.


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Wykonawca:
Firma Budowlano – Drogowa MTM S.A.
ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia    

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
Pracowania Projektowa Maciej Kasprzyk
ul. Łużycka 16/8, 74-100 Gryfino   

 

 

Artykuł z dnia: 2022-10-19 11:13

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

•    data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 08.07.2022 r.
•    wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (brutto) – 10 785 937,53 zł
•    planowana data zakończenia umowy – 150 dni kalendarzowych od podpisania umowy, tj.: 05.12.2022 r.
•    data przekazania placu budowy Wykonawcy robót - 12.07.2022 r.

Opis projektu:

„Rozbudowa przejścia przez miejscowość Kartno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120”
Planowana inwestycja obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 120 na odcinku długości 1,26 km (powiat gryfiński, gmina Stare Czarnowo). Przedmiotowy odcinek jest zlokalizowany w obszarze zabudowanym. Droga wojewódzka nr 120 stanowi dojazd do centrum logistyczno – przeładunkowej strefy przemysłowej w Gardnie. Pełni również rolę drogi dojazdowej do granicy państwa Gryfino – Mescherin. Stanowi objazd dla dróg krajowych S3 i S10. Projekt zakłada poszerzenie jezdni do 7m, wykonania sieci kanalizacji deszczowej, obustronnych ciągów pieszych o szerokości 2 m, budowę oświetlenia w miejscach przejść dla pieszych i zatok autobusowych oraz przebudowę dwóch przepustów.
Rozbudowa ma na celu poprawienie stanu technicznego i walorów użytkowych drogi wojewódzkiej nr 120 na długości przejścia przez m. Kartno oraz poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu.


Zakres opracowania obejmuje:

•    Przebudowę istniejącej jezdni i poszerzenie jej szerokości do 7 m.
•    Regulację poboczy – ujednolicenie szerokości do 1,25 m.
•    Przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, stanowiących dojazd do przyległej zabudowy.
•    Uporządkowanie ruchu pieszego przez przebudowę istniejących i budowę nowych chodników oraz przebudowę zatok autobusowych.
•    Przebudowę istniejących obiektów inżynierskich – przebudowę istniejących przepustów.
•    Korektę łuków na włączeniach uwzgledniającą poprawę płynności ruchu i widoczności.
•    Budowę oświetlenia w miejscach przejścia dla pieszych oraz zatok autobusowych.
•    Wykonanie elementów spowolnienia ruchu na odcinkach wjazdowych i wyjazdowych z miejscowości.
•    Budowę kanalizacji deszczowej.

Informacje o stanie zaawansowania projektu na dzień 31.08.2022:

Wykonawca wykonał następujące roboty budowlane:
Branża drogowa:
•    roboty ziemne;
•    ustawienie krawężnika betonowego;
•    wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3;
•    wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2;
Branża kanalizacyjna:
•    ułożenie rur PCV o średnicy 500 mm;
•    studnie rewizyjne o średnicy 1200 mm;
•    osadnikiem o średnicy 2500 mm;

 

 

 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl