Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin – Połczyn Zdrój – etap I

Tytuł projektu:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin – Połczyn Zdrój – etap I”.

Projekt przewidziany jest do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-27.


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin

Wykonawca:
ONDE S.A.

Kobylarnia, ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń
 
 

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Zarządzający projektem:
R.D.J - Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo
Robert Andruszko
Dębowa 18b
72-004 Tanowo  

Artykuł z dnia: 2023-08-08 10:32

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

Data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych – 05.09.2022 r.
Wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych – 68 796 974,62 zł. (brutto)
Planowana data zakończenia umowy –  540 dni od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą;
Data przekazania placu budowy Wykonawcy robót – 07.09.2022 r.
 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin – Połczyn Zdrój – etap I .

Zakres robót budowlanych będzie obejmował:
•    wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją;
•    roboty rozbiórkowe;
•    roboty ziemne - wykopy, nasypy, profilowanie skarp i rowów;
•    wykonanie podbudowy zasadniczej  metodą recyklingu  istniejących warstw  bitumicznych z doziarnieniem materiałem kamiennym w technologii MCE,
•    wykonanie warstw bitumicznych;
•    budowę dwóch skrzyżowań typu rondo w m. Redło i na skrzyżowaniu DW 163 z DW 152 w pobliżu m. Buślary;
•    remont przejazdu kolejowego;
•    budowę chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych;
•    przebudowę istniejących skrzyżowań, zjazdów;
•    budowę zatok autobusowych;
•    rozbiórkę istniejącego mostu na rzece Mogilicy i zastąpienie go przepustem;
•    budowę kanalizacji deszczowej w miejscowościach;
•    usunięcie kolizji z gazociągami;
•    przebudowę sieci wodociągowej;
•    przebudowę oświetlenia drogowego;
•    przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej;
•    usunięcie kolizji z infrastrukturą energetyczną;
•    wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

Stan istniejący w sierpniu 2022 roku:

Wprowadzono tymczasową organizację i rozpoczęto roboty przygotowawcze związane z pomiarami geodezyjnymi.

Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 01.11.2022 roku:

W czwartym kwartale 2022 r. wykonano następujące roboty:
•    karczowanie pni;
•    rozpoczęto frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej;
•    rozpoczęto prace związane z rozbiórką istniejącej podbudowy z kruszywa;
•    wykonywano wykopy i nasypy;
•    rozpoczęto wykonywanie warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa;

Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 01.03.2023 roku:

W pierwszym kwartale 2023r. wykonano następujące roboty:
•    kontynuowano karczowanie pni;
•    kontynuowano frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej;
•    kontynuowano prace związane z rozbiórką istniejącej podbudowy z kruszywa;
•    kontynuowano wykonywanie warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa;
•    rozpoczęto wykonywanie podbudowy z MCE;
•    rozpoczęto układanie warstwy wiążącej AC 16W;

Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 01.06.2023 roku:

W drugim kwartale 2023r. wykonano następujące roboty:
•    kontynuowano wykopy i nasypy;
•    kontynuowano wykonywanie warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa;
•    kontynuowano wykonywanie podbudowy z MCE;
•    kontynuowano układanie warstwy wiążącej AC 16W;
•    rozpoczęto podbudowę bitumiczną AC22P;
•    wykonano objazd przepustu P7 oraz wykopu pod przepust P7;
•    wykonywano wzmocnienie podłoża spoiwem hydraulicznym;
•    wykonano frezowanie, rozbiórki kruszywa i bypassy na przepustach P8 i P9;
•    wykonano bypass pod przepustem P11,oraz podłoże, ławę i zbrojenie ścianek czołowych na przepuście 12;

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl