Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard – Świdwin

        

 

Tytuł projektu:

Rozbudowa drogi woj. nr 152 na odcinku Starogard – Świdwin

Projekt dofinansowany jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych


Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

 

Wykonawca:
Budimex S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa    

 

Realizator umowy:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

 

Zarządzający projektem:
R.D.J - Projekowanie - Nadzór - Wykonawstwo Robert Andruszko
ul. Dębowa 18 b
72 - 004 Tanowo   

 

 

Artykuł z dnia: 2022-06-24 10:54

Informacje ogólne o umowie z Wykonawcą robót budowlanych:

•    Data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych – 14.10.2022 r.
•    Wartość umowy z Wykonawcą robót budowlanych (netto) – 72.729.280,50 zł
•    Planowana data zakończenia umowy – 25.07.2024 r.
•    Data przekazania placu budowy Wykonawcy robót – 21.10.2022 r.

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku od Starogardu do Świdwina o długości około 16,32 km.

Początek opracowania zlokalizowany jest na wylocie z miejscowości Starogard w km 19+480, a koniec – w miejscowości Świdwin w km 35+802 na ul. Energetyków. Odcinek drogi przeznaczony do przebudowy przebiega przez miejscowości: Starogard, Rusinowo, Bełtno, Klępczewo i Świdwin.

Zakres robót obejmuje:

 • rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, chodników, zatok autobusowych;
 • wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni;
 • wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni;
 • wykonanie ulepszonego pobocza gruntowego;
 • zmianę przebiegu drogi w miejscach korekty promieni łuków poziomych;
 • budowę ciągów pieszych, lokalnie pieszo-rowerowych;
 • budowę i przebudowę zatok autobusowych;
 • przebudowę istniejących skrzyżowań i zjazdów;
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej w miejscowościach i likwidację istniejących sieci kanalizacji deszczowej;
 • budowę otwartej kanalizacji deszczowej;
 • przebudowę istniejących rowów przydrożnych;
 • oczyszczenie i odtworzenie istniejących rowów przydrożnych;
 • rozbiórkę istniejących przepustów, przebudowa i budowa przepustów;
 • umocnienie skarp i dna istniejących cieków, rzek, rowów melioracyjnych przy wylotach prefabrykowanych projektowanej kanalizacji deszczowej;
 • wykonanie zbrojenia skarpy nasypowej w m. Rusinowo;
 • budowę zbiornika retencyjno-rozsączającego w m. Świdwin;
 • przebudowę i budowa istniejącego oświetlenia ulicznego;
 • przebudowe kolidujących z inwestycją sieci uzbrojenia terenu (sieć elektryczna, teletechniczna, wodociągowa);
 • wycinkę drzew i grup podrostów i krzewów wraz z wykonaniem nasadzeń kompensacyjnych;
 • wykonanię oznakowania poziomego i pionowego drogi wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • zagospodarowanie przyległego terenu w zakresie pasa drogowego; 

Stan istniejący przed przystąpieniem do realizacji:

 Informacje o stanie drogi na dzień 01.01.2023 r.

W czwartym kwartale 2022 r. wykonano następujące prace:
•   odhumusowanie;
•   wykonano wycinkę drzew i krzewówi;
•   karczowanie pni;
•   wykop pod zbiornik rozsączający;

Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 01.04.2023r.:

W pierwszym kwartale 2023 r. wykonano następujące roboty:
•   kontynuowano wycinkę drzew;
•   prowadzono prace związane z budową kanalizacji deszczowej;
•   profilowanie i zagęszczenie podłoża;
•   wykonanie warstwy stabilizacji;
•   wykonanie przepustów;
•   roboty brukarskie;

Informacje o stanie zaawansowania projektu w dniu 01.07.2023r.:

W drugim kwartale 2023 r. wykonano następujące roboty:
•   wykonanie kanalizacji deszczowej;
•   kontynuowano profilowanie i zagęszczenie podłoża;
•   wykonanie warstwy stabilizacji;
•   wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa;
•   roboty brukarskie;
•   wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej;

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl